Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2011

  numertemat raportudata
  48/2011 Decyzja Zarządu Spółki w sprawie umorzenia akcji własnych 2011-12-30  
  47/2011 Zawarcie pakietu umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. 2011-12-16  
  46/2011 Podpisanie umowy znaczącej z Henpol Sp. z o.o. 2011-12-12  
  45/2011 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Wikana S.A. oraz ustalenia dnia referencyjnego 2011-10-14  
  44/2011 Podpisanie umowy znaczącej z Interbud-Lublin S.A. 2011-10-12  
  43/2011 Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Wikana S.A. 2011-10-10  
  42/2011 Złożenie wniosku o zawieszenie notowań akcji Spółki na GPW w związku ze scaleniem akcji Wikana S.A. 2011-10-05  
  41/2011 Podwyższenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji serii A, B, C, D, E, F w jedną serię G oraz zmiana Statutu Spółki
  Statut
  2011-09-29  
  40/2011 Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów przez znaczącego akcjonariusza 2011-08-18  
  39/2011 Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii F 2011-08-02  
  38/2011 Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F WIKANA S.A. do obrotu giełdowego 2011-08-01  
  37/2011 Ustanowienie hipotek na aktywach Spółki stanowiących zabezpieczenie w związku z zawarciem przez Wikana Bioenergia Sp. z o.o. umowy kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce Wikana Bioenergia. Sp. z o.o. 2011-07-26  
  36/2011 Zawiązanie spółki zależnej w celu realizacji inwestycji pod nazwą Osiedle Marina 2011-07-25  
  35/2011 Warunkowa rejestracja akcji serii F w KDPW 2011-07-22  
  34/2011 Ustanowienie hipoteki na aktywach Spółki w związku z zawarciem przez Wikana Bioenergia Sp. z o.o. umowy kredytu inwestycyjnego. 2011-07-18  
  33/2011 Emisja obligacji serii S01 2011-07-18  
  32/2011 Umowa potrącenia wierzytelności 2011-07-15  
  31/2011 Uchwała w sprawie emisji obligacji 2011-07-11  
  30/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 2011-07-01  
  28 K/2011 Zmiana Statutu WIKANA S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2011 roku – korekta raportu 2011-07-01  
  29/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2011 r 2011-06-30  
  28/2011 Zmiana Statutu WIKANA S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2011 roku. 2011-06-29  
  27/2011 Uchwały podjęte przez ZWZA
  Treść uchwał
  2011-06-29  
  26/2011 Zawarcie przez Wikana Bioenergia Sp.z o.o. umowy o dofinansowanie w formie pożyczki na realizację inwestycji pn. "Budowa elektrowni biogazowej w Piaskach" 2011-06-14  
  25K/2011 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WIKANA S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r. - korekta
  Projekty uchwał po korekcie
  Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 r.
  2011-06-02  
  24K/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2011 r. - korekta
  Skorygowane ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2011-06-02  
  25/2011 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WIKANA S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r.
  Projekty uchwał
  2011-06-01  
  24/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2011 r.
  Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  2011-06-01  
  23/2011 Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2011 roku 2011-06-01  
  22/2011 Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego - Bioenergia 2011-05-13  
  21/2011 Umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego, rejestracja zmian w Statucie Spółki
  Tekst jednolity statutu
  2011-05-09  
  20/2011 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Alior Bank S.A. 2011-04-12  
  19/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.
  Wykaz informacji
  2011-04-06  
  18/2011 Korekta omyłki pisarskiej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2010 r.
  Skonsolidowane zestawienie zmian
  2011-03-30  
  17/2011 Nabycie akcji własnych 2011-03-30  
  16/2011 Nabycie akcji własnych 2011-03-29  
  15/2011 Nabycie akcji własnych 2011-03-28  
  14/2011 Nabycie akcji własnych 2011-03-25  
  13/2011 Nabycie akcji własnych 2011-03-24  
  12/2011 Wyniki szacunkowe WIKANA S.A. i GK WIKANA za 2010
  Wyniki szacunkowe
  2011-03-16  
  11/2011 Lista obecności NWZA w dniu 17.02.2011/03.03.2011 2011-03-09  
  10/2011 Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 3 marca 2011 r.
  Treść uchwał
  Zmiany w statucie
  2011-03-03  
  9/2011 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia 2011-03-02  
  8/2011 Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 17 lutego 2011 r.
  Treść uchwał
  2011-02-17  
  7/2011 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. 2011-02-17  
  6/2011 Powołanie Wiceprezesa Zarządu WIKANA S.A. 2011-02-08  
  5/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. 2011-01-31  
  4/2011 Projekty uchwał na NWZA w dniu 17 lutego 2011r
  Projekty uchwał
  2011-01-19  
  3/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2011-01-19  
  2/2011 Informacja o rozwiązaniu znaczącej umowy zawartej przez Spółkę zależną 2011-01-03  
  1/2011 Szczegółowe warunki dot. znaczącej umowy podpisanej przez Spółkę zależną w zw. z raportem bieżącym 67/2009 i 35/2010 2011-01-03  

Created by kampanie adwords

×