Struktura akcjonariatu

pitał zakładowy Spółki: 39.530.128,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy sto dwadzieście osiem złotych 00/100), w całości wpłacony

Liczba akcji: 16.753.832 serii G i 3.011.232 serii H (100%)

Wartość nominalna jednej akcji: 2,00 zł

Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

W dniu 9 października 2019 r. Spółka WIKANA S.A. nabyła, w ramach „Oferty Zakupu Akcji Spółki WIKANA S.A.” (pełna treść oferty została ogłoszona raportem bieżącym nr 26/2019 i jest dostępna tutaj), 237 006 sztuk akcji serii H, stanowiących ok. 1,184% udziału w kapitale zakładowym WIKANA S.A. i uprawniających do oddania 237 006 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 1,184% ogólnej liczby głosów.

Akcje, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały nabyte za łączną cenę 237 006,00 zł, to jest po cenie 1,00 zł za każdą akcję.

Zgodnie z treścią uchwały nr 20/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku akcje własne zostały nabyte celem ich umorzenia w trybie art. 362 §1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Szczegóły: raport bieżący nr 31/2019.

W dniu 30 stycznia 2020 r. Spółka WIKANA S.A. nabyła, w ramach „Oferty Zakupu Akcji Spółki WIKANA S.A.” (pełna treść oferty została ogłoszona raportem bieżącym nr 4/2020 i jest dostępna tutaj), 22 727 sztuk akcji serii G, stanowiących ok. 0,114% udziału w kapitale zakładowym WIKANA S.A. i uprawniających do oddania 22 727 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 0,114% ogólnej liczby głosów.

Akcje, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały nabyte za łączną cenę 31 817,80 zł, to jest po cenie 1,40 zł za każdą akcję.

Zgodnie z treścią uchwały nr 20/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku akcje własne zostały nabyte celem ich umorzenia w trybie art. 362 §1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Szczegóły: raport bieżący nr 8/2020.

Umorzenie akcji, wraz ze zmianą wysokości kapitału zakładowego, zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 4 sierpnia 2020 r. (szczegóły: raport bieżący nr 23/2020).

Created by kampanie adwords

×