Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy Spółki:  40.029.594,00 zł (słownie: czterdzieści milionów dwadzieśccia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdzisiąt cztery złote 00/100)

Liczba akcji: 16.766.559 serii G i 3.248.238 serii H (100%)

Wartość nominalna jednej akcji: 2,00 zł

Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

 

Created by kampanie adwords

×