Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy Spółki: 39.510.128,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieście osiem złotych 00/100), w całości wpłacony

Liczba akcji: 16.743.832 serii G i 3.011.232 serii H (100%)

Wartość nominalna jednej akcji: 2,00 zł

Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

Created by kampanie adwords

×