2015 ZWZA

Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WIKANA S.A.

 

Zarząd spółki pod firmą WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000144421 („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, tj. w Lublinie, przy ul. Cisowej 11 (20-703 Lublin), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji nt. przyczyn/celów nabycia akcji własnych, nabytych przez Zarząd Spółki w oparciu o upoważnienie udzielone Uchwałą nr 9/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, za rok obrotowy 2014.
 8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, za rok obrotowy 2014.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1.   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;

10.2.   zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;

10.3.   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2014;

10.4.   zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2014;

10.5.   zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014;

10.6.   sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę za rok obrotowy 2014;

10.7.   udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku;

10.8.   udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku;

10.9.   zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 11/VI/2014  z dnia 27.06.2014 r. poprzez cofnięcie absolutorium udzielonego członkowi Zarządu Tomaszowi Grodzkiemu za okres od 1 stycznia 2013 r. do 10 maja 2013 r.; 

10.10.    zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 11/VI/2013 z dnia 29.06.2013 r. poprzez cofnięcie absolutorium udzielonego członkowi Zarządu Tomaszowi Grodzkiemu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

11.  Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w ZWZ.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 4061 KSH, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 13 czerwca 2015 r. („Dzień Rejestracji”), pod warunkiem, że:  

- w przypadku akcji zdematerializowanych - zgodnie z art. 4063 § 2 KSH - przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w formie prawem przewidzianej. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji tj. do dnia 15 czerwca 2015 r.;

- w przypadku akcji mających postać dokumentu - zgodnie z art. 4063 § 1 KSH - złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki (20-703 Lublin, ul. Cisowa 11) nie później niż w Dniu Rejestracji, to jest w dniu 13 czerwca 2015 r. i dokumenty te nie będą odebrane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu akcji zdematerializowanych, udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz wykazu sporządzonego przez Spółkę w zakresie złożonych w Spółce akcji mających postać dokumentu i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11 w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 24 czerwca 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu biura Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza oraz przesłane na adres info@wikana.pl
w formacie „PDF”.

Do żądania winny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca przedmiotowe żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzające tożsamość akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza, to jest:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika, dodatkowo, kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez akcjonariusza lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania akcjonariusza (dot. akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

 

2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu.

2.1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 8 czerwca 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@wikana.pl.

 

2.2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres info@wikana.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt 2.1 oraz 2.2. powyżej, powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu w tym:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, z którego będzie wynikać, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki;

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika, dodatkowo, kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania akcjonariusza (dotyczy akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub - w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

 

2.3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

2.4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu,
w tym sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym informacja
o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH, pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzeniem bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wikana.pl, w zakładce „Relacje Inwestorskie”. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później, niż 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 26 czerwca 2015 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@wikana.pl, poprzez przesłanie na powyższy adres podpisanego przez akcjonariusza dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF”, bądź - w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik
w formacie „PDF”):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza podpisanych na pełnomocnictwie.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzeniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika;

- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Formularze o których mowa w art. 4023 §1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki www.wikana.pl, w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

W przypadku pełnomocnictw pisemnych nie ma obowiązku korzystania z formularzy przygotowanych przez Spółkę.

 

2.5 Możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i możliwość wypowiadania się
na Walnym Zgromadzeniu, w tym możliwość oddawania głosów, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, możliwość oddawania głosów drogą korespondencyjną.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu, w tym wykonywania prawa głosu, drogą korespondencyjną.

 

3. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, pełny tekst dokumentacji, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.wikana.pl, w zakładce „Relacje Inwestorskie” oraz w siedzibie Spółki Lublinie przy ul. Cisowej 11 w godzinach 9.00-16.00.

 

4. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

 

5. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.wikana.pl.

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki
o zapoznawanie się z powyższymi regulacjami.

 

Zarząd Spółki:

Robert Pydzik – Prezes Zarządu

Agnieszka Maliszewska – Członek Zarządu

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (PDF)

Projekty uchwał (PDF)

Załącznik do projektu uchwały (PDF)

Formularze pełnomocnictw (PDF)

Informacja o liczbie akcji i głosów (PDF)

Created by kampanie adwords

×