IV WEZWANIE

Lublin, dnia 11 grudnia 2020 r.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”, „Spółka”), mając na uwadze brzmienie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, w dni robocze, w godz. 08:00 – 16:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym z wymaganych przepisami prawa.

Szczegóły: raport bieżący nr 45/2020 z dnia 11.12.2020 r.

Created by kampanie adwords

×