2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WIKANA S.A.

Zarząd Spółki WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w oparciu o postanowienia art. 395 Ksh w związku z art. 399 Ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 na dzień 24 czerwca 2009 r. o godz. 11.00, które odbędzie się w Lublinie w siedzibie Zarządu przy ul. Cisowej 11.

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i § 3 Ksh akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu:

1) w przypadku posiadaczy akcji zdematerializowanych - jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmioty prowadzące rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zostaną złożone w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia,

2)  w przypadku posiadaczy akcji niezdematerializowanych – jeżeli dokumenty akcji, zostaną złożone w siedzibie Spółki lub w Domu Maklerskim IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Mały Rynek 7, 31-041 Kraków, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe, akcje lub zaświadczenia wystawione przez Dom Maklerski IDM S.A., zgodnie z powyższym wskazaniem, uprawniające do uczestnictwa w Zgromadzeniu należy składać do dnia 17 czerwca 2009 r., w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Cisowej 11.

Pliki do pobrania:

- Porządek Obrad (pdf)
- Uchwały NWZ Wikana S.A. z 24 kwietnia 2009 (pdf)

Created by kampanie adwords

×