2012 NWZA

Lublin, dnia 2 lutego 2012 r.

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZYZarząd Spółki pod firmą WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144421, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych („KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) w celu wykonania uchwały nr 1/XII/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Zarządu Spółki w sprawie decyzji o umorzeniu akcji, pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1/XII/2011 z dnia 30-12-2011 r., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA Spółka Akcyjna w Lublinie („NWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 29 lutego 2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11, z następującym porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały o nieodpłatnym umorzeniu akcji własnych w liczbie 390.273, jakie stanowią nadwyżkę akcji własnych nabytych przez WIKANA S.A., zgodnie z udzielonym upoważnieniem, po zakończeniu procedury wyrównania akcjami własnymi niedoborów scaleniowych.
7. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 78.054,60 złotych w drodze nieodpłatnego umorzenia 390.273 akcji własnych Spółki.
8. Podjęcie uchwały o zmianie ustępu 1 z paragrafu 10 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” po zmianach dokonanych w tym zakresie w 2011 roku.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.


1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w NWZ.


Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z - art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 13 lutego 2012 r. („Dzień Rejestracji”) pod warunkiem, że zgodnie z art. 4063 § 2 KSH przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w formie prawem przewidzianej. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji tj. do dnia 14 lutego 2012 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu akcji zdematerializowanych udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Lublinie przy ul. Cisowa 11 w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 24 lutego 2012 r. do 28 lutego 2012 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza oraz przesłane na adres info@wikana.pl w formacie „PDF”.

Do żądania winny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca przedmiotowe żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzające tożsamość akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza, to jest:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego, niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania akcjonariusza (dot. akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.


2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu.


2.1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 lutego 2012 r. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki, nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 8 lutego 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@wikana.pl.

2.2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@wikana.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w punktach 2.1 oraz 2.2. powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu w tym:
- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, z którego będzie wynikać, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego Spółki;
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika, dodatkowo – kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania akcjonariusza (dotyczy akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

2.3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2.4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu, w tym sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych, niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

ZZgodnie z art. 4121 §2 KSH, pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzeniem bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.wikana.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie". O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później, niż 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 28 lutego 2012 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@wikana.pl poprzez przesłanie na powyższy adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF" podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „PDF”):
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza podpisanych na pełnomocnictwie.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzeniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – oryginału lub kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika;
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – oryginału lub kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawa skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Formularze, o których mowa w art. 4023 §1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki www.wikana.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

W przypadku pełnomocnictw pisemnych nie ma obowiązku korzystania z formularzy przygotowanych przez Spółkę.

2.5 Możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i możliwość wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu, w tym możliwość oddawania głosów, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, możliwość oddawania głosów drogą korespondencyjną.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu, w tym wykonywania prawa głosu, drogą korespondencyjną.


3. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia.


Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, pełny tekst dokumentacji, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczący spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.wikana.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie" oraz w siedzibie Spółki Lublinie przy ul. Cisowej 11 w godzinach 9.00-16.00.


4. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu


Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.


5. Pozostałe informacje


Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.wikana.pl


Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznawanie się z powyższymi regulacjami.


6. Projektowane zmiany Statutu Spółki:


Obecne brzmienie paragrafu 10 ustęp 1:
㤠10
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,80 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 80/100) i dzieli się na 168.055.869 (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł każda akcja, serii G.”

Proponowane brzmienie paragrafu 10 ustęp 1 w uchwale w sprawie zmiany Statutu Spółki projektowanej do podjęcia po uchwale o umorzeniu akcji własnych nabytych uprzednio przez spółkę i uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego.

㤠10
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.533.119,20 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto dziewiętnaście złote 20/100) i dzieli się na 167.665.596 (sto sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł każda akcja, serii G.”

7. Informacja w zakresie celu obniżenia kapitału zakładowego, kwoty, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób obniżenia, stosowanie do treści projektowanej przez Zarząd uchwały.

Stosownie do treści art. 455 § 2 Ksh informuje:
Na zwołanym na dzień 29-02-2012 r. Walnym Zgromadzeniu projektowane jest podjęcie uchwały, w której zawarte będą zapisy o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki WIKANA S.A. o kwotę 78.054,60 złotych to jest z kwoty 33.611.173,80 zł do kwoty 33.533.119,20 zł. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi o kwotę 78.054,60 zł, przez umorzenie akcji własnych Spółki w łącznej liczbie 390.273 o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, łącznie o wartości nominalnej 78.054,60 zł. Umorzenia akcji nastąpi nieodpłatnie. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji jest fakt, że umarzane akcje to akcje własne spółki, nabyte uprzednio w tym celu zgodnie z uzyskanym przez Zarząd Spółki uprawnieniem, aby wyrównać niedobory scaleniowe. Niedobory, w trakcie realizacji procedury scaleniowej, zostały przez Spółkę wyrównane. Po zakończeniu procedury scalania Spółka nadal posiada akcje własne w liczbie 390.273, które Zarząd Spółki, zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 9/III/2011 z dnia 3 marca 2011 r., zdecydował się umorzyć. Wobec pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w zakresie umorzenia akcji, oraz uchwały nr 1/XII/2011 Zarządu Spółki z dnia 30-12-2011 r. nieodpłatne umorzenie akcji będzie wykonaniem decyzji Walnego Zgromadzenia z dnia 9 marca 2011 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- projekty uchwał (PDF)
- wzór formularzy pełnomocnictw (PDF)
- Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (PDF)

Created by kampanie adwords

×