Emisje akcji

EMISJE AKCJI

SERIA LICZBA AKCJI
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA RODZAJ AKCJI
LICZBA GŁOSÓW NA WZ
A 1 465 500 29 310,00 Akcje zwykłe na okaziciela 1 465 500
B 22 044 000 440 880,00 Akcje zwykłe na okaziciela 22 044 000
C 90 000 000 1 800 000,00 Akcje zwykłe na okaziciela 90 000 000
D 227 019 000 4 540 380,00 Akcje zwykłe na okaziciela 227 019 000
E 170 264 250 3 405 285,00 Akcje zwykłe na okaziciela 170 264 250
F 1 169 765 943 23 395 318,86 Akcje zwykłe na okaziciela 1 169 765 940
ŁĄCZNIE 1 680 558 690  33 611 173,86   1 680 558 690


W dniu 28 września 2011 r. akcje zostały scalone w stosunku 10:1, a serie A, B, C, D, E i F zostały scalone w jedną serię G.

Po umorzeniu akcji, kapitał zakładowy dzielił się 167.665.596 akcji zwykłych na okaziciela.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. podjęło uchwałę nr 4/VIII/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6.496.476,20 zł  (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i 20/100, tj. z kwoty 33.533.119,20 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych 20/100) do kwoty 40.029.595,40 zł (słownie: czterdzieści milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 40/100), w drodze emisji  32 482 381 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, która to emisja została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Zmiana wysokości oraz struktury kapitału zakładowego Spółki została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 września 2014 r.

W dniu 24 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji kolejnej zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego WIKANA S.A., dokonanej w oparciu o uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjęte w dniu 5 listopada 2014 r. (szerzej: rb 90/2014).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji kolejnej zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego WIKANA S.A., dokonanej w oparciu o uchwały Zyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjęte w dniu 25 czerwca 2020 r. (szerzej: rb 18/2020).

W dniu 10 września 2021 r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji kolejnej zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego WIKANA S.A., dokonanej w oparciu o uchwały Zyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjęte w dniu 30 czerwca 2021 r. (szerzej: rb 29/2021).

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.510.128 zł i dzieli się na: 16.743.832 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 3.011.232 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

SERIA LICZBA AKCJI ŁĄCZNA WARTOŚĆ
NOMINALNA (PLN)
RODZAJ AKCJI LICZBA GŁOSÓW
NA WZ
G 16 743 832 33 487 664,00 Akckje zwykłe na okaziciela 16 743 832
H 3  011 232 6 022 464,00 Akckje zwykłe na okaziciela 3  011 232
ŁĄCZNIE 19 755 064 39 510 128,00
  19 755 064

 

 

Created by kampanie adwords

×