Polityka wynagrodzeń


UCHWAŁA NR 21/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu
i członków Rady Nadzorczej WIKANA Spółka Akcyjna”

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, działając w oparciu o regulacje art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA Spółka Akcyjna”, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.358.350
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,750 %
Łączna liczba ważnych głosów: 11.358.350
Liczba głosów “za”: 11.358.350
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 21/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WIKANA S.A.
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu
i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.”


[pobierz pełną treść dokumentu]

 

UCHWAŁA NR 18/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej
WIKANA Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2080) Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.” przyjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 21/VI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w ten sposób, że:

1) § 3 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

㤠3.

1. Struktura wynagrodzenia osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki może składać się z następujących elementów:
1) wynagrodzenia stałego, wyrażonego kwotą ryczałtową,
2) premii rocznej, zależnej od realizacji celów zarządczych, o których mowa w ust. 2,
3) diet i pokrywania kosztów podróży służbowych, w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami prawa, ustalonymi w stosunku do pracowników.”


2)  § 3 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

 „§ 3.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:
a) określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia dodatkowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1 pkt 3) dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 5 i 6 Polityki,
b) określenia wysokości premii rocznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2), dla każdego członka Zarządu, z tym że premia ta nie może być wyższa niż czterokrotność rocznego wynagrodzenia stałego,
c) określenia krótkoterminowych i długoterminowych celów zarządczych, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu, jak i ustalenia kryteriów niefinansowych dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki oraz ich likwidowanie,
d) określenia okresów odroczenia wypłaty premii rocznej, jak i świadczeń niepieniężnych oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia."

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.” z uwzględnieniem zmian § 3 ust. 1 i ust. 3 jak w treści tej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,
Liczba głosów “za”: 12.825.537,
Liczba głosów “przeciw”: 0,
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0.

Created by kampanie adwords

×