Polityka wynagrodzeń


UCHWAŁA NR 21/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu
i członków Rady Nadzorczej WIKANA Spółka Akcyjna”

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, działając w oparciu o regulacje art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA Spółka Akcyjna”, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.358.350
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,750 %
Łączna liczba ważnych głosów: 11.358.350
Liczba głosów “za”: 11.358.350
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 21/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WIKANA S.A.
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu
i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.”


[pobierz pełną treść dokumentu]

 

Created by kampanie adwords

×