2011 ZWZA

Lublin, dnia 01 czerwca 2011 r.

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
 
 
Zarząd Spółki pod firmą WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144421, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych („KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA Spółka Akcyjna w Lublinie („ZWZ" lub „Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11,
 
PORZĄDEK OBRAD (PDF):
 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2010 oraz opinii biegłego rewidenta.

7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2010 oraz opinii biegłego rewidenta.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2010 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał.

9. Podjęcie uchwały w sprawie:

9.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WIKANA S.A. z działalności Spółki w 2010 roku,

9.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. za 2010 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie:

10.1 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA w 2010 roku,

10.2 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2010.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2010 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Wikana S.A za 2010 rok.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu WIKANA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011-2013.

16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii H.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/III/2011 z dnia 3 marca 2011 r. zaprotokołowanej przez notariusza Leopolda Rymarza rep. A nr 915/2011 w części dotyczącej połączenia akcji serii A, B, C, D, E, F Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki i upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem wyrównania niedoborów scaleniowych, poprzez usuniecie pomyłki pisarskiej w zakresie oznaczenia serii akcji i wprowadzenia celu połączenia akcji.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 10 Statutu.

21. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

22. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


1. Dzie
ń rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w ZWZ.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z - art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 12 czerwca 2011 r. („Dzień Rejestracji") pod warunkiem, że:

- w przypadku akcji zdematerializowanych - zgodnie z art.4063 §2 KSH - przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w formie prawem przewidzianej. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji tj. do dnia 13 czerwca 2011 r.

- w przypadku akcji mających postać dokumentu - zgodnie z art.406 3 §1 KSH - złożą dokumenty akcji siedzibie Spółki (Lublin ul. Cisowa 11) nie później, niż w Dniu Rejestracji, to jest w dniu 12 czerwca 2011 r. i dokumenty te nie będą odebrane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona a podstawie wykazu akcji zdematerializowanych udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz wykazu sporządzonego przez Spółkę w zakresie złożonych w Spółce akcji nie mających postaci dokumentu, i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Lublinie przy ul. Cisowa 11 w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 23 czerwca 2011 r. do 27 czerwca 2011 r.

Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza oraz przesłane na adres info@wikana.pl w formacie „PDF".

Do żądania winny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca przedmiotowe żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzające tożsamość akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza, to jest:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;

- w przypadku akcjonariusza innego, niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania akcjonariusza (dot. akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.


2. Procedury zwi
ązane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu.

2.1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 r. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@wikana.pl.


2.2. Prawo
akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@wikana.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w 2.1 oraz 2.2. powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu w tym:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, z którego będzie wynikać, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego Spółki;

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika, dodatkowo - kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania akcjonariusza (dotyczy akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.


2.3. Prawo
akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2.4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu, w tym sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

Zgodnie z art. 4121 §2 KSH, pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzeniem bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.wikana.pl w zakładce „relacje inwestorskie". O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później, niż 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 27 czerwca 2011 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@wikana.pl poprzez przesłanie na powyższy adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF" podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „PDF"):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza podpisanych na pełnomocnictwie.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzeniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) - oryginału lub kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika;

- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) - oryginału lub kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawa skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Formularze, o których mowa w art. 4023 §1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki www.wikana.pl w zakładce „relacje inwestorskie/walne zgromadzenie"

W przypadku pełnomocnictw pisemnych nie ma obowiązku korzystania z formularzy przygotowanych przez Spółkę.

2.5 Możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i możliwość wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu, w tym możliwość oddawania głosów, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, możliwość oddawania głosów drogą korespondencyjną.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewidują możliwości wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu, w tym wykonywania prawa głosu, drogą korespondencyjną.


3. Materiały dotycz
ące Walnego Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, pełny tekst dokumentacji, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczący spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.wikana.pl w zakładce „relacje inwestorskie" oraz w siedzibie Spółki Lublinie przy ul. Cisowej 11 w godzinach 9.00-16.00.


4. Rejestracja obecno
ści na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.


5. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.wikana.pl.

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznawanie się z powyższymi regulacjami.


6. Projektowane zmiany Statutu Spółki.

Zmiana statutu polegać będzie na zamianie całego paragrafu 10 Statutu:

Obecne brzmienie:

㤠10

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,80 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 80/100) i dzieli się na 1.680.558.690 (jeden miliard sześćset osiemdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 0,02 zł każda akcja, serii A, B, C, D, E i F.
Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki."


Proponowana zmiana Statutu.

㤠10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,80 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 80/100) i dzieli się na 168.055.869 (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł każda akcja, serii G.
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 700.000 złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr .../VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2011 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31.12.2014 r.
3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki."


DOKUMENTY DO POBRANIA:

- projekty uchwał (PDF)
- wzór formularzy pełnomocnictw (PDF)
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. (PDF)

- Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (PDF)

 

W związku z koretą ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poniżej zamieszczamy również treść załączników przed korektą.
- projekty uchwał (PDF)
- Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (PDF)

Created by kampanie adwords

×