Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2013

  numertemat raportudata
  50/2013 Przydział obligacji serii A 2013-12-24  
  49/2013 Uchwała Zarządu spółki zależnej Emitenta w sprawie emisji obligacji 2013-12-24  
  48/2013 Zawarcie umowy dotyczącej zbycia udziałów w spółce zależnej Emitenta 2013-12-20  
  47/2013 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta, przekroczenie łącznej wartości umów zawartych z „ST INVEST” Z. Tarłowski, K. Szczech s.c. kryterium 10% kapitałów własnych Emitenta 2013-12-10  
  46/2013 Zawarcie umowy pomiędzy spółkami zależnymi Emitenta. Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomiędzy tymi Spółkami zależnymi kryterium 10% kapitałów własnych Emitenta. 2013-11-29  
  45/2013 Rozwiązanie za porozumieniem umów znaczących 2013-11-22  
  44/2013 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy 2013-11-18  
  43/2013 Zabezpieczenie obligacji serii A 2013-11-18  
  42/2013 Rejestracja obligacji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.. 2013-11-13  
  41/2013 Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych z NORDON Sp. z o. o. kryterium 10% kapitałów własnych Emitenta 2013-11-05  
  40/2013 Wypowiedzenie umowy kredytu inwestycyjnego zawartej przez spółkę zależną Emitenta 2013-10-29  
  39/2013 Powołanie Pana Tomasza Demendeckiego na Członka Zarządu Wikana SA 2013-10-23  
  38/2013 Ustalenie liczby członków Zarządu 2013-10-23  
  37/2013 Uzupełnienie raportu okresowego Grupy Kapitałowej Wikana za I półrocze 201 2013-10-18  
  36/2013 Podpisanie porozumienia do umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta z Henpol Sp. z o.o. 2013-10-18  
  35/2013 Przekroczenie progu ogólnej liczby głosów 2013-10-02  
  34/2013 Przekroczenie progu ogólnej liczby głosów 2013-09-27  
  33/2013 Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2013-09-13  
  32/2013 Zmiana terminu opublikowania skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 2013-08-30  
  31/2013 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej 2013-08-19  
  30/2013 Przydział obligacji na okaziciela serii A i serii B 2013-07-17  
  29/2013 Uchwały Zarządu w sprawie emisji obligacji 2013-07-16  
  28/2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wikana SA w dniu 29 czerwca 2013 roku.
  Oswiadczenie P.Zawislak
  CV P.Zawislak
  2013-06-29  
  27/2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wikana SA w dniu 29 czerwca 2013 roku.
  Oswiadczenie K.Misiak
  CV K.Misiak
  2013-06-29  
  26/2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wikana SA w dniu 29 czerwca 2013 roku.
  Oswiadczenie T.Filipiak
  CV T.Filipiak
  2013-06-29  
  25/2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wikana SA w dniu 29 czerwca 2013 roku.
  Oswiadczenie A.Buchajski
  CV A.Buchajski
  2013-06-29  
  24/2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wikana SA w dniu 29 czerwca 2013 roku.
  Oswiadczenie A.Buchajska
  CV A.Buchajska
  2013-06-29  
  23/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wikana SA w dniu 29 czerwca 2013 roku. 2013-06-29  
  22/2013 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 29 czerwca 2013 r.
  Uchwaly ZWZ 20130629
  2013-06-29  
  21/2013 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2013 r.
  Projekty uchwal na ZWZ WIKANA SA
  2013-06-03  
  20/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 29 czerwca 2013 r.
  Ogloszenie o zwolaniu ZWZ WIKANA SA
  2013-06-03  
  19/2013 Powołanie Pana Krzysztofa Szaliłowa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych 2013-05-10  
  18/2013 Rezygnacja Pana Tomasz Grodzkiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych 2013-05-09  
  17/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku 2013-05-02  
  16/2013 Aktualizacja harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2013 roku 2013-04-22  
  15/2013 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy najmu powierzchni komercyjnej w ramach Wikana Business Park 2013-04-17  
  14/2013 Pisma firmy DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w sprawie informacji przedstawionych w raportach bieżących nr 11/2013 oraz 12/2013
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  2013-03-18  
  13/2013 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy kredytowej 2013-03-07  
  12/2013 Rozwiązanie umowy z firmą DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. 2013-03-01  
  11/2013 Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 2013-02-28  
  10/2013 Rozwiązanie umowy znaczącej zawartej ze spółką Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. „ARCUS” 2013-02-28  
  9/2013 Aktualizacja harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2013 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 2013-02-25  
  8/2013 Zmiana podmiotu realizującego inwestycję pod nazwą SkyHouse w ramach Grupy Kapitałowej WIKANA 2013-02-01  
  7/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku 2013-01-31  
  6/2013 Rejestracja zmiany w Statucie Spółki
  Statut Spółki WIKANA
  2013-01-30  
  5/2013 Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych z Deutsche Bank PBC S.A. kryterium 10% kapitałów własnych Emitenta 2013-01-18  
  4/2013 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu WIKANA S.A.
  STATUT Spółki
  2013-01-03  
  3/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 2 stycznia 2013 roku 2013-01-02  
  2/2013 Zmiana Statutu WIKANA S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 stycznia 2013 roku 2013-01-02  
  1/2013 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 2 stycznia 2013 r.
  Treść uchwał
  2013-01-02  

Created by kampanie adwords

×