Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2014

  numertemat raportudata
  106/2014 Wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną 2014-12-31  
  105/2014 Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2014-12-31  
  104/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ WIKANA S.A. 21.11.2014 r./19.12.2014 r. 2014-12-19  
  103/2014 Uchwały podjęte przez NWZ WIKANA S.A., kontynuujące obrady po przerwie, w dniu 19 grudnia 2014 r.
  Uchwała NWZ
  2014-12-19  
  102/2014 Uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zmian w Zarządzie Emitenta 2014-12-19  
  101/2014 Emisja obligacji przez spółkę zależną 2014-12-16  
  100/2014 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy 2014-12-13  
  99/2014 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji WIKANA S.A. oraz ustalenia dnia referencyjnego 2014-12-10  
  98/2014 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA 2014-12-05  
  97/2014 Przekroczenie progu ogólnej liczby głosów na WZA Wikana S.A. - aktualizacja 2014-12-05  
  96/2014 Przekroczenie progu ogólnej liczby głosów na WZA Wikana S.A. 2014-12-04  
  95/2014 Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami WIKANA S.A. 2014-12-02  
  94/2014 Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Emitenta, wyznaczenie Dnia Referencyjnego 2014-12-02  
  93/2014 Zbycie aktywów o znacznej wartości 2014-11-28  
  92/2014 Nabycie akcji własnych w celu wyrównania niedoborów scaleniowych 2014-11-28  
  91/2014 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu WIKANA S.A.
  Statut - Tekst jednolity
  2014-11-27  
  90/2014 Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta. Umorzenie akcji. 2014-11-25  
  89/2014 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Zał. do raportu 89/2014
  2014-11-21  
  88/2014 Sprzedaż nieruchomości komercyjnej 2014-11-07  
  87/2014 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia 2014-11-06  
  86/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ WIKANA S.A. 31.10.2014 r./ 05.11.2014 r. 2014-11-06  
  85/2014 Uchwały NWZ WIKANA S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Statutu 2014-11-06  
  84/2014 Uchwały podjęte przez NWZ WIKANA S.A., kontynuujące obrady po przerwie w dniu 5 listopada 2014 r.
  Wykaz uchwał
  2014-11-06  
  83/2014 Zmiana terminu opublikowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku 2014-11-05  
  82/2014 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2014-10-31  
  81/2014 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 21 listopada 2014 r.
  Projekty uchwał
  2014-10-24  
  80/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 21 listopada 2014 r.
  Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  2014-10-24  
  79/2014 Zabezpieczenie obligacji serii B - Ustanowienie hipoteki 2014-10-15  
  78/2014 Rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 31.10.2014 r., wraz z projektami uchwał
  Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza
  2014-10-10  
  77/2014 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 31 października 2014 r.
  Projekty uchwał NWZA - 31.10.2014 r.
  2014-10-03  
  76/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 31 października 2014 r.
  Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  2014-10-03  
  75/2014 Postępowanie likwidacyjne spółki zależnej 2014-10-01  
  74/2014 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA 2014-09-24  
  73/2014 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA 2014-09-23  
  72/2014 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA 2014-09-23  
  71/2014 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Emitenta 2014-09-18  
  70/2014 Ustanowienie hipoteki 2014-09-12  
  69/2014 Zabezpieczenie obligacji serii B - Ustanowienie hipoteki 2014-09-10  
  68/2014 Emisja obligacji serii B - ustanowienie zastawu rejestrowego 2014-09-10  
  67/2014 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii H 2014-09-06  
  66/2014 Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2014-09-06  
  65/2014 Zawarcie znaczącej umowy 2014-09-05  
  64/2014 Umowa potrącenia wierzytelności 2014-09-05  
  63/2014 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu WIKANA S.A.
  Statut Spółki - Tekst jednolity
  2014-09-04  
  62/2014 Rejestracja zmiany Statutu Spółki 2014-09-04  
  61/2014 Uchwały NWZA WIKANA S.A. z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu 2014-08-29  
  60/2014 Uchwały podjęte przez NWZA WIKANA S.A. w dniu 29 sierpnia 2014 r.
  Uchwały NWZA WIKANA S.A. z 29.08.2014 r.
  2014-08-29  
  59/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA WIKANA S.A. w dniu 29 sierpnia 2014 r. 2014-08-29  
  58/2014 Zmiana terminu opublikowania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku 2014-08-26  
  57/2014 Wpłata zaliczki na planowane podwyższenie kapitału 2014-08-06  
  56/2014 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA 2014-08-06  
  55/2014 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 29 sierpnia 2014 r.
  Projekty uchwał
  2014-07-31  
  54/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 29 sierpnia 2014 r.
  Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  2014-07-31  
  53/2014 Zawarcie umowy o przeprowadzenie procesu Accelerated Book Building 2014-07-31  
  52/2014 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy 2014-07-23  
  51/2014 Program Emisji Obligacji spółki zależnej - Emisja obligacji serii B 2014-07-23  
  50/2014 Spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie znaczącej umowy 2014-07-15  
  49/2014 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej 2014-07-08  
  48/2014 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu WIKANA S.A.
  Statut Spółki - Tekst jednolity
  2014-07-04  
  47/2014 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu 2014-06-27  
  46/2014 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 27 czerwca 2014 r.
  Wykaz uchwał ZWZ
  2014-06-27  
  45/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 27 czerwca 2014 r. 2014-06-27  
  44/2014 Zawarcie znaczącej umowy 2014-06-27  
  43/2014 Sprzedaż nieruchomości komercyjnej 2014-06-27  
  42/2014 Zmiana terminu opublikowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku 2014-06-20  
  41/2014 Załącznik do projektu uchwały na ZWZ
  Sprawozdanie Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2013 r.
  2014-06-18  
  40/2014 Zawarcie znaczącej umowy 2014-06-13  
  39/2014 Nabycie nieruchomości 2014-06-11  
  38/2014 Przekroczenie progu ogólnej liczby głosów na WZA Wikana S.A. 2014-06-10  
  37/2014 Informacja o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Wikana S.A. 2014-06-10  
  36/2014 Spłata znaczącej umowy kredytowej 2014-06-10  
  35/2014 Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza
  Projekt uchwały na ZWZ zgłoszony przez Akcjonariusza
  Proponowana zmiana Statutu Spółki
  Projekty uchwał ZWZ, z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza
  2014-06-06  
  34/2014 Zawarcie umów sprzedaży wierzytelności 2014-06-02  
  33/2014 Emisja obligacji serii A - ustanowienie zastawu rejestrowego 2014-06-02  
  32/2014 Proponowana zmiana Statutu Emitenta 2014-05-30  
  31/2014 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 27 czerwca 2014 r.
  Projekty uchwał
  2014-05-30  
  30/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 27 czerwca 2014 r.
  Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  2014-05-30  
  29/2014 Zawarcie porozumienia w sprawie sprzedaży wierzytelności Emitenta i spółki zależnej 2014-05-29  
  28/2014 Zabezpieczenie obligacji serii A - Ustanowienie hipoteki 2014-05-19  
  27/2014 Zmiana terminu opublikowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku 2014-05-13  
  26/2014 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok 2014-05-06  
  25/2014 Zawarcie znaczącej umowy z Strabag Sp. z o.o. 2014-05-06  
  24/2014 Zmiany w Zarządzie Emitenta. Powołanie osób zarządzających. 2014-04-24  
  23/2014 Rezygnacja osoby zarządzającej 2014-04-24  
  22/2014 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r. 2014-04-10  
  21/2014 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy znaczącej 2014-04-10  
  20/2014 Zabezpieczenie obligacji serii A - Ustanowienie hipoteki 2014-04-10  
  19/2014 Rejestracja obligacji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 2014-04-04  
  18/2014 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok 2014-03-20  
  17/2014 Emisja obligacji spółki zależnej - Ustanowienie hipoteki 2014-03-18  
  16/2014 Wykreślenie hipoteki 2014-03-18  
  15/2014 Rozpoczęcie Programu Emisji Obligacji spółki zależnej - Emisja obligacji serii A 2014-02-20  
  14/2014 Obligacje serii A 2014-02-18  
  13/2014 Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta. Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta 2014-02-05  
  12/2014 Informacja o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2014-02-05  
  11/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 2014-01-31  
  10/2014 Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej 2014-01-31  
  9/2014 Informacja o powołaniu osoby nadzorującej
  CV T.Dukała
  2014-01-31  
  8/2014 Zabezpieczenie obligacji serii A - Ustanowienie hipoteki 2014-01-31  
  7/2014 Zabezpieczenie obligacji serii A - zmiana warunków 2014-01-30  
  6/2014 Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku 2014-01-30  
  5/2014 Życiorys Prezesa Zarządu Pana Sławomira Horbaczewskiego 2014-01-30  
  4/2014 Zawarcie znaczącej umowy z NORDON Sp. z o. o. 2014-01-29  
  3/2014 Podjęcie Uchwał Rady Nadzorczej w przedmiocie zmian w Zarządzie Emitenta 2014-01-28  
  2/2014 Rezygnacja Pana Krzysztofa Szaliłowa z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta 2014-01-28  
  1/2014 Rezygnacja Pana Tomasza Demendeckiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta 2014-01-28  

Created by kampanie adwords

×