Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2007

  numertemat raportudata
  61/2007 Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego 2007-12-20  
  60/2007 Informacja w sprawie emisji akcji serii E MASTERS S.A. 2007-12-14  
  59/2007 Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego Spółki. 2007-12-12  
  58/2007 Uzupełnienie informacji do raportów okresowych za I i II kwartał 2007 oraz za I półrocze 2007 2007-11-07  
  57/2007 Ustanowienie hipoteki na aktywach spółki zależnej 2007-10-16  
  56/2007 Udzielenie poręczenia wekslowego spółce zależnej 2007-10-15  
  55/2007 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną 2007-10-15  
  54/2007 Udzielenie poręczenia wekslowego spółce zależnej 2007-09-28  
  53/2007 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależna 2007-09-28  
  52/2007 Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki. 2007-09-26  
  51/2007 Korekta kwartalnych sprawozdań finansowych. 2007-09-20  
  50/2007 Złożenie do zatwierdzenia przez KNF Prospektu Emisyjnego akcji serii E MASTERS S.A. 2007-09-11  
  49/2007 Strategia Grupy Kapitałowej MASTERS S.A.
  Strategia GK MASTERS SA ver_skrócona
  2007-09-07  
  48/2007 Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki 2007-07-23  
  47/2007 Umowa o przeprowadzenie publicznej oferty akcji serii E 2007-07-11  
  46/2007 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 2007-06-29  
  45/2007 Oświadczenie w sprawie Ładu Korporacyjnego w MASTERS S.A. 2007-06-28  
  44/2007 Zamiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego 2007-06-16  
  43/2007 Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną 2007-06-12  
  42/2007 Znaczące umowy zawarte przez spółkę zależną 2007-06-05  
  41/2007 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E 2007-06-04  
  40/2007 Udzielenie poręczenia wekslowego spółce zależnej 2007-06-02  
  39/2007 Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji MASTERS S.A. serii E w KDPW S.A. 2007-06-01  
  38/2007 Zawarcie przez spółkę zależną MST Deweloper Sp. z o.o. umowy o wykonanie robót budowlanych apartamentowca w Krynicy - Zdroju 2007-05-29  
  37/2007 Znaczny akcjonariusz 2007-05-29  
  36/2007 Zawarcie przez spółkę zależną MST Deweloper Sp. z o.o. umowy dotyczącej sprzedaży apartamentów w Krynicy-Zdroju z Home Broker 2007-05-22  
  35/2007 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 11.05.2007 r. 2007-05-11  
  34/2007 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. z dnia 11 maja 2007 r. 2007-05-11  
  33/2007 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej 2007-05-02  
  32/2007 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. w dniu 11 maja 2007 r. 2007-04-26  
  31/2007 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych 2007-04-26  
  30/2007 Oświadczenie o zamiarze przekazywania "rozszerzonych" skonsolidowanych raportów okresowych 2007-04-26  
  29/2007 Umowa pożyczki 2007-04-18  
  28/2007 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej 2007-04-18  
  27/2007 Umowy zakupu inwestycji deweloperskiej przez spółkę zależną 2007-04-18  
  26/2007 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. na dzień 11 maja 2007 r. 2007-04-04  
  25/2007 Wniosek o zwołanie NWZA MASTERS S.A. 2007-03-30  
  24/2007 Powołanie członka Rady Nadzorczej MASTERS S.A. 2007-03-30  
  23/2007 Odwołanie członka Rady Nadzorczej MASTERS S.A. 2007-03-30  
  22/2007 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30.03.2007 r. 2007-03-30  
  21/2007 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. z dnia 30 marca 2007 r. 2007-03-30  
  20/2007 Znaczny akcjonariusz 2007-03-26  
  19/2007 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. w dniu 30 marca 2007 r. 2007-03-21  
  18/2007 Plany rozwoju działalności deweloperskiej 2007-03-19  
  17/2007 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. na dzień 30 marca 2007 r. 2007-03-06  
  16/2007 Zbycie aktywów o znacznej wartości 2007-02-28  
  15/2007 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku 2007-02-23  
  14/2007 Zmiana siedziby Spółki MASTERS S.A. 2007-02-20  
  13/2007 Zakup nieruchomości przez Spółkę zależną MST Deweloper Sp. z o.o. 2007-02-06  
  12/2007 Rejestracja w KRS spółki zależnej MST Deweloper Sp. z o.o. 2007-01-30  
  11/2007 Utworzenie odpisu aktualizującego majątek trwały 2007-01-30  
  10/2007 Harmonogram raportów okresowych w 2007 roku 2007-01-30  
  09/2007 Zawarcie przez spółkę zależną MST Deweloper Sp. z o.o. w organizacji aneksu do znaczącej umowy 2007-01-29  
  08/2007 Cesja umowy przedwstępnej na rzecz spółki zależnej 2007-01-29  
  07/2007 Udzielenie pożyczki przez MASTERS S.A. Spółce zależnej 2007-01-26  
  06/2007 Zakup 100 % udziałów Spółki Multiserwis Sp. z o.o. 2007-01-25  
  05/2007 Zawiązanie Spółki zależnej 2007-01-24  
  04/2007 Rezygnacja Członka Zarządu z pełnionej funkcji 2007-01-23  
  03/2007 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji MASTERS S.A. serii D oraz ustalenie ostatniego dnia notowań Praw do Akcji serii D 2007-01-22  
  02/2007 Rejestracja przez KDPW S.A. akcji MASTERS S.A. serii D 2007-01-11  
  01/2007 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego o emisje akcji serii D    

Created by kampanie adwords

×