Strefa Klienta Wikana S.A. - Przed zakupem mieszkania - Umowa na zakup mieszkania

Umowa deweloperska

Od dnia 29.04.2012 r. obowiązuje Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Od tej daty zawierane są umowy deweloperskie w formie aktu notarialnego. Ustawa ta wskazuje na elementy jakie powinna zawierać umowa deweloperska.W celu wykluczenia niedozwolonych zapisów można sprawdzić zawarte w umowie sformułowania z wytycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz standardami Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Ważne jest aby Deweloper nie wykluczał negocjacji treści umowy i możliwości jej konsultacji z prawnikiem. Modyfikacji zapisów deweloper może dokonać jedynie w zakresie, w jakim zmiany te nie stanowią zagrożenia dla całości inwestycji i jej bezpieczeństwa.

Przed zawarciem umowy deweloper powinien ponadto udostępnić prospekt informacyjny, dzięki któremu zapoznasz się zarówno ze stanem formalno-prawnym firmy i prowadzonej inwestycji jak i informacjami dotyczącymi najbliższej zabudowy i otoczenia. Treści zawarte w prospekcie muszą być aktualne na moment zawarcia umowy.

Zanim podpiszesz umowę, dokładnie przeanalizuj jej treść, aby zrozumieć postanowienia w niej zawarte.

Co powinna zawierać dobrze skonstruowana umowa?

 1. określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej;
 2. cenę nabycia prawa;
 3. informację o nieruchomości, na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie obejmującą informację o powierzchni działki, stanie prawnym nieruchomości, w szczególności oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, istniejących na niej obciążeniach hipotecznych i służebnościach;
 4. określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem umowy deweloperskiej, lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej umowy;
 5. określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;
 6. określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper;
 7. termin przeniesienia na nabywcę prawa;
 8. wysokość i terminy lub warunki spełniania świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz dewelopera;
 9. informacje dotyczące:
  a) mieszkaniowego rachunku powierniczego, a w szczególności numer rachunku, zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz informację o kosztach prowadzenia rachunku,
 10. numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie organu, który je wydał oraz informację czy jest ostateczne lub czy jest zaskarżone;
 11. termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych danego przedsięwzięcia deweloperskiego;
 12. określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, a także warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę w razie skorzystania z tego prawa;
 13. określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej;
 14. wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 15. oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz z załącznikami i zapoznaniu się przez nabywcę z ich treścią, w tym poinformowaniu nabywcy przez dewelopera o możliwości zapoznania się z dokumentami;
 16. termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 17. informację o zgodzie banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę, jeżeli takie obciążenie istnieje;
 18. zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę, albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Created by kampanie adwords

×