Odbiór mieszkania - Strefa Klienta Wikana S.A.

Przed odbiorem

Szczególny moment
Odbiór mieszkania to moment szczególnie ważny. Przez cały proces inwestycyjny przygotowujemy się do tego, by odbiór kluczy przez Klienta był źródłem radości i satysfakcji z właściwie podjętej decyzji zakupu, wyjątkowym momentem, otwierającym drogę do wprowadzenia się do upragnionego mieszkania.

Termin
O dacie i godzinie odbioru powiadamiamy Klienta pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem. W razie gdyby wyznaczony przez nas termin nie odpowiadał Klientowi, możliwa jest jego zmiana.

Przegląd techniczny i odbiór

Lokal zostaje Klientowi przekazany do przeglądu i odbioru przez przedstawiciela Działu Realizacji. Odbiór mieszkania odbywa się zawsze przy świetle dziennym. Klient uprawniony jest do skorzystania przy odbiorze z pomocy fachowca z dziedziny budownictwa.

Czynności odbiorcze
W trakcie przeglądu technicznego i odbioru Klient ocenia zgodność wykonania mieszkania z warunkami zawartymi w umowie deweloperskiej oraz sprawdza pod względem technicznym poprawność (jakość) wykonania. Ewentualne zastrzeżenia co do jakości prac, zgłoszone przez Klienta, wpisywane są do protokołu z przeglądu. W przypadku, gdy nie ma zgłaszanych uwag można podpisać protokół zdawczo – odbiorczy. W trakcie odbioru dokonuje się także spisu numerów i stanów liczników wody ciepłej, zimnej oraz centralnego ogrzewania, jezli były założone przed odbiorem.

Nowy termin odbioru
W przypadkach, gdy w lokalu występują usterki, które uniemożliwiają Klientowi przystąpienie do prac wykończeniowych, Klient ma prawo odmówić odbioru mieszkania. Strony umawiają się wówczas na ponowny odbiór lokalu po usunięciu usterek, w terminie zgodnym z przedwstępną umową sprzedaży.

Po odbiorze mieszkania

Opłaty
Od dnia protokolarnego przekazania lokalu Klient ponosi wszelkie opłaty związane z jego eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Created by kampanie adwords

×