Kiedy stajesz się właścicielem mieszkania - Strefa Użytkownika Mieszkania - Wikana S.A.

Akt własności mieszkania

Deweloper powinien zorganizować cały proces. Przygotować wzór umowy, zaprosi
do notariusza. Po podpisaniu aktu notarialnego, w którym następuje ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego zakupu, kupujący staje się częścią lokalnej społeczności oraz członkiem wspólnoty mieszkaniowej.

Zgłoszenie zakupu nieruchomości w Urzędzie Miasta

Nabycie lokalu mieszkalnego, będącego odrębną własnością, wiąże się z obowiązkiem uiszczania podatku od nieruchomości. Zgodnie z Ustawą z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, właściciel nieruchomości będący osobą fizyczną, w ciągu 14 dni od jej nabycia (podpisania aktu notarialnego), ma obowiązek złożyć właściwemu organowi podatkowemu odpowiedni formularz w Urzędzie Miasta, na terenie którego położona jest ta nieruchomość.

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Powstaje ona z mocy prawa w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu.
Do podstawowych obowiązków właściciela należy utrzymanie lokalu w należytym stanie, ponoszenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, korzystanie z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli, przestrzeganie porządku domowego oraz współdziałanie w ochronie wspólnego dobra.
Właściciele są ponadto zobligowani do pokrywania kosztów zarządu nieruchomością wspólną w formie miesięcznej zaliczki.

Właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej mają prawo do korzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Częściami wspólnymi w nieruchomości są: działka, na której posadowiony jest budynek; urządzenia, instalacje i wyposażenie budynku oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak np. klatka schodowa czy korytarz.

O wszystkich sprawach dotyczących Wspólnoty decydują właściciele w drodze głosowania. W imieniu Wspólnoty działa wybrany przez ogół członków Zarząd, który samodzielnie podejmuje czynności zwykłego zarządu. Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają ich uchwalenia większością głosów, liczoną według wielkości udziałów. W przypadku budynków wielorodzinnych powoływany jest ponadto profesjonalny zarządca, który dba o prawidłową eksploatację budynku i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości wspólnej.

Created by kampanie adwords

×