Monitoring

INFORMACJA W SPRAWIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Informujemy, że na podstawie art. 222 Kodeksu pracy w budynku, w którym mieści się Biuro Zarządu spółki pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”), obowiązuje system monitoringu wizyjnego na następujących zasadach:

 1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa: pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów oraz osób przebywających w budynku, w którym mieści się siedziba Biura Zarządu Spółki, jak również celem ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę, w budynku, w którym mieści się Biuro Zarządu Spółki, prowadzony jest szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy w postaci systemu monitoringu wizyjnego.
 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 3. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie jest rejestrowany dźwięk (fonia).
 4. Nagrania obrazu nie są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.
 5. Monitoring co do zasady nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, zaś miejsca zainstalowania kamer
  są oznakowane.
 6. System monitoringu wizyjnego budynku, w którym mieści się Biuro Zarządu Spółki, składa się z:
  • kamer;
  • urządzenia i oprogramowania rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym oraz pozwalającego na jego odczyt /rejestrator/;
  • monitora do podglądu obrazu z kamer i zarejestrowanych nagrań.
 7. Obszar objęty zakresem kamer monitoringu oznakowany jest w widoczny sposób poprzez umieszczenie odpowiednich znaków informacyjnych (tabliczek/naklejek).
 8. Spółka informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu oraz o: celach, zakresie
  i sposobie zastosowania monitoringu na piśmie, przekazując pracownikom odpowiednią klauzulę informacyjną.
 9. Spółka przetwarza nagrania obrazu wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Okres przechowywania nagrań wynosi 21 dni od dnia nagrania (po tym okresie nagrania są kasowane automatyczne poprzez nadpisanie kolejnych nagrań), chyba że nagrania stanowią dowód
  w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Spółka powzięła wiadomość, że mogą
  one stanowić dowód w postępowaniu, wtedy termin 21 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 10. Po upływie okresów, o których mowa w powyższym pkt 9, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 11. Stanowisko komputerowe z monitorem, na którym jest wyświetlany obraz z kamer, znajduje się
  w pomieszczeniu specjalnie do tego celu przeznaczonym. Stanowisko komputerowe dodatkowo chronione jest loginem oraz hasłem dostępu.
 12. Odpowiedzialnym za obsługę oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu jest informatyk upoważniony do powyższego przez Zarząd Spółki, który ma dostęp do:
  • bezpośredniego podglądu kamer,
  • urządzenia rejestrującego,
  • zapisów z kamer.
 13. Zapis obrazu może być udostępniony wyłącznie za wiedzą informatyka odpowiedzialnego za obsługę systemu monitoringu.
 14. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny, mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie wydane przez Spółkę.
 15. Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Created by kampanie adwords

×