Historia


WIKANA S.A.
(poprzednia firma: MASTERS S.A. Spółka połączona z WIKANA S.A. KRS 0000296052)
ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin
NIP 691-00-19-382, REGON 390284802

obowiązujący KRS 0000144421,
obecny skład Zarządu: Piotr Kwaśniewski - Prezes Zarządu, Paweł Chołota - Członek Zarządu
Kapitał zakładowy 40 029 594,00 zł

 

INFORMACJA O POŁĄCZENIU

polaczenie

Dnia 30 stycznia 2009 r. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie w przedmiocie połączenia spółki pod firmą: MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000144421, o kapitale zakładowym przed połączeniem 10.215.855,00 zł, w całości opłaconym, NIP 691-00-19-382, REGON: 390284802 - spółka przejmująca, ze spółką pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000296052, o kapitale zakładowym 10.351.911,00 zł, w całości opłaconym, NIP: 922-27-54-862, REGON: 060036161 – spółka przejmowana, w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh (łączenie przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – WIKANA S.A., na spółkę przejmującą - MASTERS S.A. (dalej również: "Spółka"), z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej poprzez nową emisję 1.169.765.943 akcji zwykłych, serii F, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,02 złote każda akcja (emisja połączeniowa), które to akcje spółka przejmująca wydała w całości akcjonariuszom spółki przejmowanej.

Uchwały w przedmiocie połączenia podjęte zostały przez:

  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w dniu 31 grudnia 2008 r.
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu w dniu 12 stycznia 2009 r. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało jednocześnie o zmianie siedziby Spółki i przeniesieniu jej do Lublina. Obecny adres Spółki to: 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11.

Zgodnie z art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych: Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia) [...], połączenie nastąpiło z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców, tj. z dniem 30 stycznia 2009 r. Postanowienie w tym zakresie uprawomocniło się w dniu 6 lutego 2009 r.

Wpis połączenia skutkował wykreśleniem spółki WIKANA Spółka Akcyjna z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, co nastąpiło po uprawomocnieniu się wpisu o połączeniu spółek z urzędu z dniem 11 lutego 2009 r.

W wyniku połączenia i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców WIKANA Spółka Akcyjna, za numerem KRS 0000296052, przestała istnieć jako podmiot prawa, a w konsekwencji przestały być aktualnymi nadany jej numer identyfikacji podatkowej oraz REGON. Od tej daty nie można uzyskać aktualnego odpisu spółki połączonej z rejestru przedsiębiorców, a jedynie pełen odpis wykazujący wykreślenie spółki z KRS, zgodnie bowiem z regulacją art. 493 Kodeksu spółek handlowych, spółka przejmowana zostaje rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Wspomniany wcześniej wpis połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej, wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej. Wykreślenie z rejestru następuje z urzędu.

Z dniem połączenia, zgodnie z art. 494 Kodeksu spółek handlowych, z mocy prawa Spółka MASTERS Spółka Akcyjna (KRS: 0000144421) wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki WIKANA Spółka Akcyjna (KRS: 0000296052).

Mocą postanowienia z dnia 12 marca 2009 r. sygn. akt LU.XI NS-REJ.KRS/2088/09/945 Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu zmiany firmy poprzez wykreślenie firmy MASTERS S.A. i wpisanie firmy WIKANA S.A.

Po zarejestrowaniu połączenia spółek, została wykonana uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany firmy spółki MASTERS S.A. na WIKANA S.A., co było kolejnym etapem planu połączenia spółek MASTERS Spółka Akcyjna (KRS 0000144421) - spółka przejmująca ze spółką pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna (KRS 0000296052) – spółka przejmowana.

Czytelność przeprowadzonych transformacji pozwalają zachować różne numery KRS, NIP i REGON spółki WIKANA S.A. jako spółki połączonej i wykreślonej z KRS oraz spółki WIKANA S.A., której poprzednia firma brzmiała MASTERS S.A., jako spółki przejmującej.

Zmiana firmy Spółki widoczna jest poprzez pobranie pełnego odpisu z KRS, ujawniającego poprzednią firmę spółki MASTERS S.A. Ponadto, w dziale 4 w rubryce nr 4 aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego uwidocznione zostało połączenie Spółek z podaniem firm Spółek łączących się i daty połączenia.

 

Created by kampanie adwords

×